STATEWISE TRAINING ASSOCIATES ONLINE APPLICATION
 
SrNO
State
No of Online Applications
Online Submitted Approved by KVIC
ANDHRA PRADESH
12
0
ARUNACHAL PRADESH
1
0
ASSAM
15
0
BIHAR
34
0
CHHATTISGARH
7
0
DELHI
52
0
GOA
1
0
GUJARAT
14
0
HARYANA
18
0
10 
HIMACHAL PRADESH
11
0
11 
JAMMU KASHMIR
10
0
12 
JHARKHAND
5
0
13 
KARNATAKA
83
0
14 
KERALA
15
0
15 
MADHYA PRADESH
13
0
16 
MAHARASHTRA
131
0
17 
MANIPUR
3
0
18 
MEGHALAYA
1
0
19 
ODISHA
25
0
20 
PUNJAB
1
0
21 
RAJASTHAN
13
0
22 
TAMIL NADU
58
0
23 
TELANGANA
39
0
24 
TRIPURA
1
0
25 
UTTAR PRADESH
71
0
26 
UTTARAKHAND
10
0
27 
WEST BENGAL
46
0
28 
690
0