STATEWISE TRAINING ASSOCIATES ONLINE APPLICATION
 
SrNO
State
No of Online Applications
Online Submitted Approved by KVIC
ANDHRA PRADESH
12
0
ARUNACHAL PRADESH
1
0
ASSAM
17
0
BIHAR
35
0
CHHATTISGARH
7
0
DELHI
52
0
GOA
1
0
GUJARAT
14
0
HARYANA
21
0
10 
HIMACHAL PRADESH
11
0
11 
JAMMU KASHMIR
11
0
12 
JHARKHAND
5
0
13 
KARNATAKA
84
0
14 
KERALA
15
0
15 
MADHYA PRADESH
18
0
16 
MAHARASHTRA
146
0
17 
MANIPUR
3
0
18 
MEGHALAYA
1
0
19 
ODISHA
38
0
20 
PUNJAB
4
0
21 
RAJASTHAN
24
0
22 
TAMIL NADU
59
0
23 
TELANGANA
40
0
24 
TRIPURA
1
0
25 
UTTAR PRADESH
76
0
26 
UTTARAKHAND
11
0
27 
WEST BENGAL
74
0
28 
781
0