STATEWISE TRAINING ASSOCIATES ONLINE APPLICATION
 
SrNO
State
No of Online Applications
Online Submitted Approved by KVIC
ANDHRA PRADESH
13
0
ARUNACHAL PRADESH
2
0
ASSAM
18
0
BIHAR
37
0
CHHATTISGARH
7
0
DELHI
52
0
GOA
1
0
GUJARAT
17
0
HARYANA
21
0
10 
HIMACHAL PRADESH
11
0
11 
JAMMU KASHMIR
13
0
12 
JHARKHAND
5
0
13 
KARNATAKA
103
0
14 
KERALA
16
0
15 
MADHYA PRADESH
19
0
16 
MAHARASHTRA
159
0
17 
MANIPUR
4
0
18 
MEGHALAYA
1
0
19 
ODISHA
41
0
20 
PUNJAB
4
0
21 
RAJASTHAN
24
0
22 
TAMIL NADU
60
0
23 
TELANGANA
40
0
24 
TRIPURA
1
0
25 
UTTAR PRADESH
80
0
26 
UTTARAKHAND
11
0
27 
WEST BENGAL
80
0
28 
840
0